CZ

EN

DE

Web | Logo TRIUMF professional tools

Obchodní podmínky TRIUMF professional tools s.r.o.

Objednávky

Zboží si můžete objednat prostřednictvím našich obchodních zástupců, telefonicky, faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetového obchodu. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Kupující je povinen neprodleně informovat o zrušení nebo změně objednávky.

Vyřízení objednávky

Vaši objednávku vyřídíme v co nejkratším možném termínu a to v závislosti na množství již přijatých objednávek, avšak naší snahou je, aby jste zboží obdrželi do 24 hodin. Přeprava zásilek je zajištěna prostřednictvím přepravní služby PPL.

Cena zboží

Cenu zboží stanoví prodávající. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku a jsou závazné až do jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen i bez předchozího oznámení. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel prodávajícího výrazně změní ceny dodávaného zboží. V takovém případě je prodávající povinen o této situaci informovat kupujícího. Prodávající se dohodnou na nové ceně nebo zrušení kupní smlouvy.

Platební podmínky

1. Veškeré ceny v ceníkách, nebo letákových akcích jsou uvedeny bez DPH.
2. Při platbě v hotovosti nebo dobírkou poskytujeme slevu 2% z brutto částky.
3. Cenu za přepravu hradí kupující v případě, že jeho objednávky nepřesáhne částku 3000,- Kč bez DPH.
4. Ze základního ceníku lze poskytnout množstevní slevy, které lze dohodnout s našimi obchodními zástupci.
5. Při platbě bankovním převodem musí být uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Zároveň u nového odběratele musí být předložen živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
6. Splatnost faktur je 14 dní od data jejich vystavení
7. Je-li kupující v prodlení s placením vyúčtování za dodané zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud kupující neuhradí kupní cenu ani do 30 dnů po termínu splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu od 30. dne po splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,3% z nesplacené částky za každý den prodlení. Splatnost smluvní pokuty je od 15 dnů ode dne, kdy kupující obdržel její vyúčtování do prodávajícího.

Převzetí zboží a zjištěné nedostatky

Zjištěné nesrovnalosti v dokladech nebo počtech zboží ( chybějící zboží, záměna zboží, nesprávná cena atd. ) je nutné tyto nedostatky nahlásit nejpozději do 2 dnů od převzetí zboží. Pokud při převzetí od dopravce zjistíte, že je dodávka poškozena a mohlo tím dojít k poškození nebo újmě na kvalitě zboží, popřípadě jeho ztrátě, zakázku buď zcela odmítněte nebo zapište závadu podrobně na přejímací protokol dopravce a poté nás o zjištěných závadách neprodleně informujte. Pozdější reklamace na výše uvedené nesrovnalosti nelze uplatňovat.

Záruka a reklamace

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců ode dne zakoupení zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení, vady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním apod. Reklamaci je možno uplatnit pouze na zboží v záruční době. Záruční doba a doba vyřízení reklamace se řídí platnými zákony Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. Na reklamované zboží musí být vystaven reklamační protokol, který musí obsahovat následující údaje: datum reklamace, objednávkové (katalogové) číslo, stručný popis zboží a důvod reklamace, datum zakoupení zboží nebo přiložená kopie prodejního dokladu. V případě oprávněné reklamace v záruční době bude zákazníkovi zboží bezplatně opraveno nebo vyměněno.

Osobní údaje

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou společností TRIUMF professional tools s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci apod.) . I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu. Zákazník, který uzavře se společností TRIUMF professional tools s.r.o. smlouvu o splátkovém prodeji, souhlasí s tím, aby byly jeho osobní údaje sděleny přepravní společnosti z důvodu ověření jeho totožnosti při předání zboží. I v tomto případě však smí být tyto údaje sděleny pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Ochrana osobních údajů

Společnost TRIUMF professional tools s.r.o., se sídlem v České Skalici 552 03, třída T. G. Masaryka 862, IČO: 27516725, zapsána u krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23623 (dále jen "správce") zpracovává na internetové adrese "www.triumfcz.eu" ve smyslu nařízení Evropského parmalentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně dyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volním pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), následující osobní údaje:

 • IP adresa
 • cookies
 •  
 • a v případě kontaktování společnosti pomocí kontaktního formuláře:
 •  
 • jméno
 • příjmení
 • e-mail

Zpracování osobních údajů je prováděno společností TRIUMF professional tools s.r.o., tedy správcem osobních údajů, pomocí výpočetní techniky, ale i manuálně za dodržování kontrolních, bezpečnostních a technických mechanismů, zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

Poskytovatel služby Google Analytics, provozané společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv se Správcem uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@triumfcz.cz

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.triumfcz.eu, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za výše uvedeným účelem může být požadováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmcu spráce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 4 písm. f) Nařízení - zpracování pro účely oprávněných zájmů spránce.

Webové stránky lze používat i v řežimu, který umožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník webu námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 994043, USA

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Práva fyzických osob (subjektu údajů) podle Nařízení

Berte prosím na vědomí, že na základě Nařízení máte právo:

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat po nás informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz